Hotel J. K. Palace

Partner Links

Hotel J. K. Palace

29A,29, Tashkand Marg
Civil Lines, Prayagraj - 211 001
Uttar Pradesh
India
 
Telephone: +91 - 532 - 2260615, 6201516
Mobile: +91 - 6393099592