Samagra Shikshana Abhiyan, Karnataka

Partner Links

Samagra Shikshana Abhiyan, Karnataka

New Public Offices Annex Building, Nrupatunga Road
K.R. Circle, Bengaluru - 560 001
Karnataka
India
 
Telephone: +91 - 80 - 22483040
E-Mail: spdssakarnataka@gmail.com, ssakarnataka@gmail.com
Website: ssakarnataka.gov.in
Helpline/Customer Care: 1800-425-34567