Shiv Parshad Balkishan Dass Jain Jewellers

Partner Links

Shiv Parshad Balkishan Dass Jain Jewellers

Uppar Bazaar
Kharar
Punjab
India
 
Telephone: +91 - 160 - 5009600, 5009800, 2280415
E-Mail: balkishanjewellers@hotmail.com
Website: www.balkishanjewellers.com
Deals in Gold Jewellery, Polki, Diamond etc.