Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran (NRANVP)

Our Links

Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran (NRANVP)

Paryavas Bhawan, North Block
Sector 19, Nava Raipur Atal Nagar
Raipur - 492 002
Chhattisgarh
India
 
Telephone: +91 - 771 - 2512500, 2211501
Fax: +91 - 771 - 2512400
E-Mail: ceo.anvp-c[email protected]ov.in, iccc.anvp-c[email protected]ov.in
Website: www.navaraipuratalnagar.com
Originally known as Capital Area development Authority (CADA)