Shriram Bharatiya Kala Kendra

Our Links

Shriram Bharatiya Kala Kendra

1, Copernicus Marg
New Delhi - 110 001
Delhi
India
 
Telephone: +91 - 11 - 43503333, 23386428, 23386429
Website: www.thekendra.com
Music - Vocal, Tabla, Sitar, Sarod. Dance - Kathak, Bharatanatyam, Odissi, Chhau & Dance Drama.