Kendriya Vidyalaya

Our Links

Kendriya Vidyalaya

Ordnance Factory, Ambarnath (West)
Thane - 421 502
Maharashtra
India
 
Telephone: +91 - 251 - 2613263
Fax: +91 - 251 - 2613263
E-Mail: kvambarnathof@kvsedu.org, kvordamb@gmail.com
Website: www.kvambarnath.org.in