Durg Vishwavidyalaya

Partners Links

Durg Vishwavidyalaya

Raipur Naka
Durg - 491 001
Chhattisgarh
India
 
Telephone: +91 - 788 - 2359100
E-Mail: registrar@durguniversity.ac.in
Website: www.durguniversity.ac.in
A State Government University.